The Decalogue

NEPA Decalogue

 1. Cherish your own above all others.
 2. Honor your country’s products, her industries and her commerce.
 3. Think and act as a Filipino on economic matters.
 4. Do not consume foreign goods if the same are produced locally.
 5. Give protection to local business.
 6. Bear in mind this great truth: that a country without a patrimony is miserable.
 7. Exert your will to the end that your country shall be more progressive.
 8. Help exalt the welfare of Philippine labor, obey the natural law that orders a brother to help another brother.
 9. Practice protectionism with deeds, not with words.
 10. Be constant and diligent in the exercise of discipline for self and national advancement.

 

Ang DEKALOGO ng TANGKILIKAN

 1. Mahalin mo ang sa iyo nang higit kaysa iba.
 2. Parangalan mo ang mga yari sa iyong bayan, ang kanyang mga industriya at ang pangangalakal niya.
 3. Maging Pilipino ka sa isip at gawa at kapag nauukol sa mga bagay na pangkabuhayan.
 4. Huwag kang gagamit ng mga yaring-dayuhan kung mayroon namang gayong yari sa ating bayan.
 5. Tangkilikin mo ang hanapbuhay dito sa atin.
 6. Itanim mo sa isip ang dakilang katotohanang ito: na ang bayang walang pamana ay aba.
 7. Ibuhos ang kakayahan sa layuning ang iyong bansa ay (maging) mas maunlad.
 8. Tumulong magbigay-dangal sa ikagiginhawa ng mangagawang Pilipino, at sundin ang katutubong batas na nag-aatas na kalingain ng isang kapatid ang kapwa kapatid.
 9. Isakatuparan ang tangkilikan sa pamamagitan ng gawa at hindi (lang) ng salita.
 10. Maging matiyaga ka at masipag sa pagganap ng tuntuning nauukol sa ikasusulong ng sarili at ng bansa.

 

Comments are closed.